REGULAMIN PROGRAMU ZYGZAK+

Program ZYGZAK+ jest przeznaczony dla osób korzystających z usług Toru Kartingowego ZYGZAK mieszczącego się w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 26-28.

Przystąpienie do programu ZYGZAK+ jest całkowicie dobrowolne i następuje na pisemny wniosek Uczestnika.

Formularz wniosku jest dostępny TUTAJ. Osoby przed ukończeniem 18 roku życia - mogą przystąpić do Programu wyłącznie na wniosek opiekuna prawnego.

Podpisanie Oświadczenia O Przystąpieniu Do Programu ZYGZAK+ jest równoznaczne z akceptacją i potwierdzeniem zaznajomienia się z niniejszym Regulaminem, a także z regulaminem Toru Gokartowego ZYGZAK i zasadami bezpiecznej jazdy na torze. Uczestnik Programu otrzyma Kartę Stałego Klienta, która będzie zawierała indywidualny numer identyfikacyjny. Karta jest własnością Toru i wydawana jest odpłatnie - wg obowiązującego cennika. Karta jest przypisana do jednej osoby i upoważnia do posługiwania się nią wyłącznie przez jej posiadacza. Każdorazowe użycie Karty jest równoznaczne z deklaracją pełnej znajomości i akceptacji aktualnych regulaminów.

Karta upoważnia Uczestnika do korzystania z Toru na zasadach preferencyjnych, a w szczególności:zwalnia z konieczności każdorazowego uzyskania kwalifikacji do jazdy gokartem 9KM lub 2-osobowym, a w przypadku dzieci do lat 13 - gokartem standardowym. Jednorazowa kwalifikacja jest pamiętana na koncie Uczestnika i jest ważna każdorazowo przy okazaniu Karty.


zwalnia z konieczności każdorazowego uczestnictwa w szkoleniu przed przejazdem oraz z formalności z tym związanych


umożliwia wybór stałego pseudonimu (nickname), który będzie wyświetlany na tablicach wyników na torze, na wydrukach oraz na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.


umożliwia uczestnictwo w specjalnym programie rabatowym opartym o gromadzenie punktów na koncie Zygzak+ a następnie korzystanie z dodatkowych rabatów i promocji


uprawnia do zakupu w Zygzak Cafe z 5% rabatem


uprawnia do zakupu dostępnych na torze akcesoriów związanych ze sportami motorowymi z 5% rabatem


umożliwia otrzymywanie informacji o bieżących eventach, imprezach okolicznościowych i promocjach organizowanych na Torze


umiejscowienie w statystykach TOP - najlepszych wyników przejazdów w poszczególnych kategoriach.

Karta nie umożliwia nabywania biletów na przejazd na zasadach promocyjnych - dla osób trzecich. W przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu lub regulaminu Toru - Uczestnik może zostać ukarany zmniejszeniem poziomu rabatowego, pozbawieniem punktów Zygzak+ w części lub w całości, zawieszeniem lub pozbawieniem Karty.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Apena-Remont Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 61a zarejestrowaną w Wydziale VIII Gospodarczym Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000140697, posiadającą numery NIP 937-21-76-881 oraz Regon 072161448, właściciel Toru Kartingowego ZygZak, email: rodo@zygzak-karting.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celu bezpiecznego wykonania realizacji usług przejazdu gokartem na naszym torze oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń powstałych podczas przejazdu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
Dane Uczestników programu ZYGZAK+ są też przetwarzane w celu realizacji usług i udogodnień przy użyciu karty programu Zygzak+ .

Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą, a ich podanie jest dobrowolne.
Jednak niepodanie niektórych danych, jak np. imię, nazwisko i rok urodzenia - może uniemożliwić jazdę gokartem,

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie - Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z Twoją wolą - aż do czasu odwołania zgody - w zakresie którego dana zgoda dotyczy.
Wszystkie zgody są dobrowolne, a ich brak nie ma wpływu na możliwość przejazdu gokartem.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów współpracujących w celu należytej realizacji naszych usług.